"Mesechinko lyo, greilivka" (Shining Moon)

https://www.youtube.com/watch?v=E1_2V6dz_9o

Shopska suite - authentic singing

https://www.youtube.com/watch?v=D2HLbU3XTlA

"Syоdnal mi e mlad terzie" (Sitting is a young tailor)

https://www.youtube.com/watch?v=gvHM8C2mf-U

"Zaburil beh da se zhenya" (I’d forgotten to Marry)

https://www.youtube.com/watch?v=NnWBD75KjZw